Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedereen die zich als Buzzer heeft ingeschreven.
Overzicht

 1. Voorwaarden voor het verschaffen van informatie
 2. Wachtwoord en e-mailadres
 3. Het versturen van de BuzzKits
 4. Buzzerregels
 5. Buzzerrechten
 6. Auteursrecht
 7. Betaalde campagnes

1. Voorwaarden voor het verschaffen van informatie

De minimale leeftijd voor registratie als Buzzer is 12 jaar. Personen onder de 16 die zich willen registreren hebben toestemming van de ouders of voogd nodig. Dit houdt in dat één van de ouders contact moet opnemen met Buzzer B.V. om de registratie goed te keuren. Bij registratie als Buzzer is het verplicht een geldig e-mailadres en postadres op te geven. Dit is noodzakelijk voor de communicatie tussen Buzzer B.V. en de Buzzers. Het opgegeven e-mailadres kan onder andere gebruikt worden voor de volgende doeleinden;
 • De start van nieuwe campagnes aankondigen
 • Speciale acties tijdens campagnes onder de aandacht brengen
 • Speciale primeurs voor actieve Buzzers onder de aandacht brengen
 • De eindresultaten van een campagne bekendmaken
 • De Buzzer nieuwsbrief versturen

Het registreren en bijbehorende verschaffing van gegevens aan Buzzer B.V. gebeurt volledig op vrijwillige basis. Als men is geregistreerd kan men altijd de inlog- en profielgegevens aanpassen of wissen. Tevens is uitschrijven bij Buzzer mogelijk. In dat geval wordt het account op inactief gezet en zal de Buzzer niet meer door ons benaderd worden. Volledige verwijdering van gegevens is mogelijk door persoonlijk contact op te nemen. Verder hebben Buzzers het inzagerecht. Zie hierover verder de DDMA Privacycode.

2. Wachtwoord en e-mailadres

Na het invullen van het registratieformulier krijgen nieuwe Buzzers een activatie e-mail op het door de Buzzer opgegeven e-mail adres. Pas als het account geactiveerd is zal een Buzzer geselecteerd kunnen worden voor een campagne. Buzzers zijn zelf verantwoordelijk voor het opgegeven e-mailadres. Buzzers zijn ook zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van het door hen gekozen wachtwoord.

3. Het versturen van de BuzzKits

Met betrekking tot het versturen van de BuzzKits, hanteren wij de volgende regels:
a.) Wij leveren in Nederland alleen naar adressen waar pakketten bezorgd kunnen worden.
b.) Wij versturen één BuzzKit per adres, ongeacht of zich meerdere woningen en/of huishoudens op dat adres bevinden.
c.) De Buzzer die zich als eerste op het betreffende adres heeft ingeschreven ontvangt de BuzzKit. Wij behouden ons het recht voor om de Buzzer(s) die zich op een later moment met hetzelfde adres voor een campagne heeft ingeschreven van de campagne af te halen.

4. Buzzerregels

Voor alle Buzzers gelden een aantal algemene regels waaraan men zich dient te houden. Bij overschrijding van één of meerdere van deze regels behoudt Buzzer B.V. zich het recht voor het account van de overtreder op inactief te zetten of verdere actie te ondernemen.
a.) Men zal trachten vragen, zowel in het registratieproces als in polls, zo precies mogelijk en/of naar waarheid te beantwoorden. Misbruik of het opzettelijk doorgeven van foutieve gegevens is verboden.
b.) Het is verboden belastende content te plaatsen. Hieronder valt onder andere racistisch, gewelddadig of seksueel getinte content, content die aanzet tot haat jegens anderen, content gericht op het toebrengen van leed, content waarin persoonlijke informatie wordt vrijgegeven, content gepost met commerciële doeleinden. Buzzer B.V. is vrij zelf te bepalen wanneer content als belastend wordt ervaren.
c.) Buzzers die aan een campagne meewerken zullen de producten open en eerlijk buzzen. Zij zijn verplicht zich als Buzzer te gedragen, d.w.z. dat zij met anderen over het testproduct praten en hierbij altijd melden dat zij een Buzzer zijn. Hiernaast zal men de eerlijke eigen mening delen.
d.) Het doorverkopen van de producten aan derden is nadrukkelijk verboden.
e.) Buzzers die aan een campagne meewerken zijn verplicht de eind poll in te vullen.
f.) Buzzers die aan een campagne meewerken zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de gebruiksaanwijzing en/of bijsluiter van het product.

5. Buzzerrechten

Een Buzzer mag van Buzzer B.V. de volgende rechten verwachten.
a.) Privacy: zie ​ onze privacystatement​.
b.) Producten worden gratis toegezonden, tenzij anders vermeld in de campagne informatie.
c.) Buzzer B.V. communiceert via elk kanaal open en eerlijk met haar Buzzers.
d.) Buzzer B.V. houdt zich te allen tijde aan de ​ Social Code van de DDMA​.

6. Auteursrecht

a.) Content die door Buzzer B.V. wordt gemaakt en verspreid valt onder de ​ Creative Commons Naamsvermelding en Gelijk delen licentie​ . Dit houdt in dat de Buzzer vrij is door Buzzer B.V. gemaakte content te delen, aan te passen of op een andere manier te gebruiken mits men Buzzer (B.V.) daarbij vermeldt en mits men de content onder dezelfde of vergelijkbare licentie plaatst.
b.) Buzzer B.V. zal altijd trachten originele of copyrightvrije content te plaatsen. Mocht er desondanks sprake zijn van schending van het auteursrecht, dan kan contact worden opgenomen via info@buzzer.nl. Wij zullen de content dan zo spoedig mogelijk van onze website verwijderen.
c.) Buzzer B.V. heeft het recht om content geplaatst door Buzzers op deze website of op een aan Buzzer B.V. gelieerde website te gebruiken voor promotionele en commerciële doeleinden. Hieronder valt ook de communicatie met Buzzers en met business partners. User generated content zal door Buzzer B.V. alleen anoniem worden gebruikt.
d.) Buzzers zijn vrij eigen content op deze website te plaatsen mits zij zich aan de regels houden (zie punt 3). Het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal is niet toegestaan.
e.) Buzzer B.V behoudt zich te alle tijden het recht voor door Buzzers geplaatste content aan te passen of te verwijderen teneinde de in deze voorwaarden genoemde regels na te leven.

7. Betalingen

Wanneer Buzzers aan een campagne meedoen waarbij men het product niet gratis mogen houden, treden extra regels in werking.
a.) Buzzer B.V. maakt gebruikt van het betalingssysteem Ogone, zij hebben een eigen privacyverklaring.
b.) Wanneer er sprake is van een betaalde campagne wordt van de Buzzers verwacht dat zij hun bankgegevens doorgeven aan Ogone. Bij weigering zal de Buzzer uitgesloten worden van de campagne.
c.) Het vastgestelde bedrag voor de campagne dient direct te worden overgemaakt of voor een specifiek vermelde datum. Deze zal altijd duidelijk en geruime tijd voor het verstrijken worden vermeld. Wanneer deze datum wordt overschreden ziet Buzzer B.V. zich genoodzaakt een incassobureau in te schakelen.
d.) Wij behouden ons het recht voor om pas te leveren, wanneer de goederen volledig zijn betaald. Er bestaat geen aanspraak op een eerdere levering. De producent blijft eigenaar van het product totdat het vastgestelde bedrag volledig betaald is. e.) Bij sommige campagnes hebben Buzzers de mogelijkheid het product terug te sturen en het betaalde bedrag retour te krijgen. Wanneer dit het geval is gelden de volgende regels;
 • Het product dient te worden geretourneerd voor een specifiek vastgestelde datum. Deze zal altijd duidelijk en geruime tijd voor het verstrijken worden vermeld. Wanneer deze datum wordt overschreden heeft de Buzzer geen recht meer op teruggaaf van het betaalde bedrag.
 • Wanneer het product wordt geretourneerd zal het bedrag automatisch worden teruggestort. Dit zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending, gebeuren.
 • Het terugzenden van het product zal op kosten van Buzzer B.V. zijn.
f.) Wanneer een Buzzer zich schuldig maakt aan wanbetaling zal Buzzer B.V. deze op inactief zetten en verdere stappen ondernemen.
g.) Elke consument, dus ook de Buzzer, heeft het recht op herroeping bij koop op afstand. Dit houdt in dat men een product binnen zeven dagen na ontvangst terug kan zenden. Indien de Buzzer een bedrag betaald heeft voor het oorspronkelijke product, zal Buzzer B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. De kosten voor het terugzenden dienen door de Buzzer die gebruik maakt van het herroepingsrecht te worden betaald. Meer informatie omtrent het herroepingsrecht.